Nesbryggveien 52

  • Rolle

    Ansvarlig for regulering

  • År

    2016-

Prosjekt beskrivelse

KB arkitekter har utarbeidet reguleringsplan for Nesbryggveien 52 i Nøtterøy kommune. Planområdet består av et mindre areal ved sjøen på Nesbrygga. Planområdet har et areal på ca. 2,5 daa inkludert sjøareal. Reguleringsplanen legger til rette for to eneboliger med tilhørende felles parkering, brygge og turveg/badeplass for allmenheten.

I planarbeidet har hensynet til eksisterende (verneverdige) trehusbebyggelse og estetikk blitt vektlagt. Hensynet til allmenheten, ved å ivareta utsikt fra Nesbryggveien/ kyststien og etablere adkomst til sjø er også blitt vektlagt.