TORØDVEIEN / Salamanderskogen

  • Rolle

    Regulering

  • År

    2013

  • Utbygger

    Middelborg AS

Prosjekt beskrivelse

Eiendommen er i dag et ikke-regulert LNF-område. Det er på omtrent 115 dekar (daa) med mulighet for etablering av maks. 250 nye boenheter.

KB arkitekter har våren 2013 på vegne av eier Middelborg AS, søkt Nøtterøy kommune om omklassifisering fra LNF-område til byggeområde med boligformål.

 

Eiendommen har eiendomsgrenser uavhengig av topografien. Den består i hovedsak av et flatt område og en kolle. Topografien og naturen tilsier at ny bebyggelse legges på flaten og omkranser kollen unntatt Salamander-skogen. Eiendommen grenser til Torødveien i nordvest og eneste adkomst til området over egen tomt er her. Adkomsten spres så ut i et nett av mindre veier. Stier, overvannsløp og grøntdrag strekker seg på kryss og tvers over flata og sammen med veiene danner de en dynamisk struktur.

 

Bebyggelsen består av en blanding av rekkehus, leilighetshus og eneboliger, alle over en til tre etasjer. Ved å blande typologi, størrelse og plassering tror vi på en robust utbygging med tanke på befolkningens behov, stedets tåleevne og etappevis utbygging i tid.

 

Barn og unges oppvekstmiljø er essensielt og skal tilrettelegges. Det legges opp til en relativt tett utnyttelse på flata med private haver, felles uterom mellom husene og hyggelige gateløp. Dette er steder hvor barn og unge vil kunne trives. I tillegg er det behov for opparbeidede lekeplasser. Området bærer i dag preg av barns lek og hyttebygging. Vi vil anbefale å ivareta dette i naturområdene innenfor eiendommens grenser og oppmuntre til naturleik og barns frie utfoldelse som en videreføring av dagens kvaliteter.